Процедура за подаване и разглеждане на жалби от ползватели на застрахователни услуги

Риск мениджмънт консултинг ООД, в услуга на клиентите си, се стреми да поддържа и развива посредническата дейност в сферата на застраховането при високи професионални стандарти, съобразено с индивидуалните нужди и с грижа към всеки отделен клиент. Качеството на предлаганите от нас услуги е наш основен приоритет и в случай че поради някаква причина останете неудовлетворени, не се колебайте да ни сигнализирате.

За да Ви бъдем полезни в такива случаи, е необходимо да подадете писмена жалба до дружеството, като спазвате описаното по-долу:

Кой може да подава жалба?

Ние ще отговорим на всички наши клиенти. Съветваме Ви при първа възможност обърнете към нашите служители, за да можем своевременно да разрешим Вашия проблем.

Къде можете да я подадете?

 • В офиса на Риск мениджмънт консултинг ООД на адрес: 1806 Горни Богров, Ботевградско шосе №420, сграда Турботракс България ООД;
 • По електронната поща на адрес: office@rmc.bg
 • След получаването на жалбата, същата ще бъде разгледана незабавно, а ако е изпратена в неработно за офиса време – на следващия работен ден

Какво трябва да съдържа?

Жалбата Ви трябва да съдържа:

 • Вашите имена и ЕГН/ЛНЧ; Ако сте представител на фирма, трябва да посочите и наименованието и ЕИК на фирмата;
 • Вашия постоянен адрес / адрес за кореспонденция, телефон, e-mail;
 • Описание на причината за жалбата.

За да бъдем максимално полезни, жалбата Ви трябва да бъде ясно формулирана и написанa на български или на английски езици. Към нея е необходимо да приложите всички налични документи, подкрепящи искането Ви.

Как ще процедираме с Вашата жалба?

 • Незабавно ще я придвижим за разглеждане от компетентните служители.
 • Ще Ви уведомим за номера, под който е заведена Вашата жалба.
 • Ще я разгледаме обективно и отчитайки всички факти и обстоятелства.
 • При необходимост ще потърсим контакт с Вас, с цел получаване на допълнителни данни и документи.
 • Ще изготвим нормативно обосновано и обективно становище по Вашата жалба и в едномесечен срок от получаването й ще Ви уведомим писмено.
 • В случай че искането Ви е извън нашата компетентност, ще Ви информираме, ако това е възможно, за действията, които следва да предприемете.
 • Ако жалбата Ви е основателна, ще предприемем необходимите действия.
 • Ще предприемем необходимите мерки за бъдещо предотвратяване на подобни случаи.

Ако нашето становище не ви удовлетворява, можете да се обърнете към:

 • Комисията за финансов надзор, в случай че не сте доволен от становището на дружеството и според Вас то не предлага адекватно решение на проблема. Можете да изпратите Вашето писмо на адрес:
  • Комисия за финансов надзор
   Ул. „Будапеща” №16
   1000 София
  • по електронната поща на адрес: delovodstvo@fsc.bg.
 • Секторните помирителни комисии към Комисия за защита на потребителите. Повече информация за помирителното производство може да намерите в сайта на Комисията за защита на потребителите, секцията „Жалби и регистри“, „Помирителна комисия“;
 •  Към компетентния съд и по съдебен ред по правилата на Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК) да потърсите удовлетворяване на Вашата жалба. Съдът е органът, който по безспорен начин ще прецени основателността на Вашето искане, като неговата преценка ще бъде обективирана в съдебен акт (решение). Този акт ще има задължителна сила не само за спорещите и съдът, но и за всички съдилища, учреждения и общини в Република България – чл. 297 от ГПК

Вашата удовлетвореност е наша основна цел и в подкрепа на това е описаната по-горе процедура, утвърдена от управителите на дружеството.