Автомобилното застраховане включва няколко вида застраховки, които в зависимост от предмета на застраховане биват задължителни и доброволни.
На българския застрахователен пазар се предлагат следните основни автомобилни застраховки:

Застраховка „Гражданска отговорност“

Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е задължителна, според законодателството на Република България. Всеки притежател на моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение, е длъжен да сключи задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.
Застраховката покрива отговорността на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях имуществени и неимуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и/или използването на МПС, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.
Застрахователният договор за задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите покрива отговорността на застрахованото лице за вреди, причинени на територията на:

 • Република България;
 • държава, чието национално бюро на застрахователите е член на системата „Зелена карта“.

Съгласно Кодекса за застраховането, заедно с полицата по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се издава сертификат „Зелена карта“ без допълнителна такса или друго плащане от ползвателят на застрахователни услуги.

Съгласно Кодекса за застраховане, задължителните минимални застрахователни суми (лимит на отговорност) в сила от 07.12.2018 г. са следните:

 • За неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт – 10 420 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;
 • За вреди на имущество – 2 100 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица.

Основни фактори за определяне цената на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите са:

 • Вида и техническите характеристики на моторното превозно средство – кубатурата на двигателя, общото тегло или товароносимост, брой места, година на производство, вид гориво;
 • Възраст и шофьорски стаж на собственика/обичайния водач;
 • Адрес по регистрация и район на управление.

Съгласно действащите тарифи, определени Застрахователи прилагат допълнителни условия при определяне на цената на застраховката.
При инцидент без пострадали лица, страните могат да попълнят Протокол за ПТП, въз основа на който да претендират изплащане на обезщетение.

Застраховка „Автокаско“

Застраховка КАСКО НА МПС е предназначена за физически или юридически лица, собственици на МПС, ремаркета и полуремаркета. В случай, че ПС се използва по силата на договор за наем, лизинг, отговорно пазене и други, то ползвателят може да застрахова сухопътното превозно средство, като застрахован по договора е собственикът на ПС. Застраховката покрива пълна загуба или частична щета, която застрахованият би понесъл със застрахованото МПС при реализиране на следните рискове:

 • пътно транспортно произшествие от сблъскване или удар на МПС по между им или с други подвижни и неподвижни предмети (включително в паркирано състояние на МПС), от удар с хора и животни, от препятствия по пътното платно като земни и скални маси, падащи дървета и клони (не в резултат на природни бедствия), падащи предмети от сгради и летателни тела;
 • пожар и /или експлозия на МПС по време на експлоатация или престой в резултат на случайно събитие;
 • природни бедствия – буря, ураган, градушка, гръм и мълния, проливен дъжд, наводнение, удар на МПС от предмети отнесени от буря или ураган, падащи дървета и клони вследствие на природни бедствия, действие на морски вълни, свличане или срутване на земни пластове, натрупване или свличане на сняг или лед;
 • отваряне на врата или капак по време на движение;
 • злоумишлени действия на трети лица – счупване, пробиване, изкъртване, надраскване, заливане с бои или химикали;
 • кражба на цялото МПС;
 • грабеж на цялото МПС;
 • нанесени повреди при кражба или опит за кражба чрез взлом;
 • кражба чрез взлом на стационарно монтирано оборудване;
 • щети на открито и върнато на собственика противозаконно отнето МПС;
 • умишлен палеж или взривяване, причинен от трети лица.

Териториалния обхват на застраховката е Р. България, но той може да се разшири и за други страни.

Изключения:

Не се покриват щети, причинени от или следствие на:

 • управление на МПС от неправоспособен водач;
 • умишлени действия на застрахования, член на неговото семейство, негов служител, трето ползващо МПС лице, водача на МПС, превозваните със МПС лица, чийто действия са предизвикали застрахователно събитие;
 • пътно транспортно произшествие (ПТП), причинено от водач, който в момента на събитието се е опитвал да избегне наказателна или административно – наказателна отговорност;
 • неспазване на техническите и технологични правила за експлоатация на МПС, установени от производителя, както и правилата за противопожарна безопасност;
 • превоз на запалителни, експлозивни, корозиращи или възпламенителни материали или вещества. При прилагането на това изключение не се вземат предвид горива, масла и други подобни продукти, превозвани с предназначени за този вид товари МПС, както и горивата и маслата, необходими за експлоатацията на МПС;
 • щети по МПС в резултат на неизправна или не минала технически преглед газова или метанова уредба;
 • използване на МПС за състезания, обучения, изпитания, или други подобни действия, незаконно организирани състезания, игри и каскади, за такси и други подобни, освен ако за това не е заплатена допълнителна застрахователна премия;
 • повреждане на отделни детайли и възли на МПС в резултат на доказана техническа неизправност; щети в резултат на корозия, износване, изхабяване, изтриване и др. При възникване на ПТП в следствие на тези случай се изплащат последвалите щети с изключение на частта или възела, причинил събитието;
 • груба небрежност от страна на застрахования или упълномощени от него лица;
 • увреждане или унищожаване на гумите ако не е получено в резултат на покрито застрахователно събитие.

Застраховка „Злополука на лицата в МПС“

Тази застраховка има за предмет здравето, живота и телесната цялост на пътниците и водача на МПС. Тя обхваща, както самото движение на превозното средство, така и качването и слизането в/от него. Тя гарантира на собственика на автомобила, че ще има възмездие за пътниците в този автомобил, в случай че някои от тях претърпят неимуществена вреда. Тази застраховка има две разновидности – едната е задължителна, когато автомобила се ползва за обществен превоз, другата е доброволна – когато автомобилът се използва за лични или служебни нужди.

Застраховка „Автоасистанс“

Тази застраховка се явява като допълнение към застраховка автокаско. Тя премахва някои лимити в нея, като например ограничението на километрите за безплатна пътна помощ. Покритието може да се разпростре и на територията на Европа, не ограничава броя на повикванията, значително разширява помощите и услугите свързани с евентуални пътно-транспортни произшествия.

Позволете ни да подобрим вашата безопасност!