Пожар и Други рискове

Обект на застраховане са:

 • недвижими имущества – сгради, хотели, заведения, ресторанти, производствени и административни сгради, цехове;
 • движими имущества – обзавеждане, машини, съоръжения, оборудване; електронна техника – компютри, копирни машини, скенери.

Покрити застрахователни рискове:

 • пожар, вкл. последиците от гасенето на пожара;
 • удар от мълния;
 • експлозия или имплозия;
 • удар от летателен апарат, части от него или товара му;
 • разходи за ограничаване на вредите с определен лимит;
 • природни бедствия, вкл. буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и лед, замръзване, падащи дървета, клони и други външни обекти, вследствие буря или градушка;
 • земетресение;
 • ВиК авария, тръбопроводна вода;
 • авария на спринклери;
 • злоумишлени действия на трети лица;
 • удар от превозно средство или животно;
 • разходи за отстраняване на развалини и останки; разходи за преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество за период от датата на застрахователното събитие до отстраняване на последствията от него;
 • счупване на стъкла;
 • късо съединение, токов удар;
 • кражба чрез взлом или техническо средство.

При обезпечаване на покритие за ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ покриването на рисковете „късо съединение, токов удар” ще осигурят спокойствие за Вашия бизнес. Специализирани застрахователни продукти предоставят възможност за покриване на разходите за възстановяване на база данни.

Застраховка на база „ВСИЧКИ РИСКОВЕ“

При големи индустриални и административни комплекси препоръчваме застрахователно покритие на база „всички рискове“, при което на обезщетение подлежат щети и загуби, настъпили в резултат на всяко случайно и непредвидено събитие, освен посочените изключения.

Авария на машини

Обект на застраховане са машини и съоръжения в експлоатация.
Покрити застрахователни рискове:

 • токов удар, късо съединение, свръйнапрежение и други промени в захранващата електрическа мрежа;
 • дефекти на отливките и материала, лоша изработка на детайлите;
 • разкъсване в резултат на центробежни сили и/или умора на материала;
 • недостиг на вода в парни котли и бойлери;
 • имплозия или други въздействия вследствие на вакуум;
 • отказ или неправилно функциониране на въздухопреносни, охладителни или отоплителни инсталации, както и измервателни, регулиращи съоръжения за безопасност и контрол;
 • външни механични въздействия;
 • грешки при монтаж;
 • липса на умения от страна на обслужващия персонал, несръчност или небрежност.

Прекъсване на дейността

Застрахователен риск, който разширява обхвата на застрахователна защита към покритието по полици Индустриален пожар и Авария на машини. При сложен производствен цикъл често загубите от Прекъсване на дейността са многократно по-високи от стойността на имуществените щети.

Предмет на застраховане:

Загуба на брутна печалба, произтичаща от намаляване на приходите от продажби при прекъсване на дейността вследствие на застрахователно събитие, покрито по полицата Индустриален пожар или Авария на машини.

Позволете ни да подобрим вашата безопасност!