Финансовите рискове могат да бъдат покрити от най-различни видове застрахователни продукти. Лесното планиране на паричния поток, достъп до финансиране и увеличаване на продажбите, конкурентоспособност и по-лесно навлизане на нови пазари, са само няколко от предимствата на застраховките за финансови рискове.

Застраховка „Търговски (Кредитен) риск“

Застраховка „Търговски (Кредитен) риск“

 • Застраховка на вземания от реализирани сделки на вътрешен пазар;
 • Застраховка на вземания от реализиран експорт.

Покритие:

Застраховката осигурява покритие на вземанията по договори за продажба на стоки или предоставяне на услуги на отсрочено плащане.

Покрити Рискове:

 • забавяне на плащанията;
 • неплатежоспособност на длъжника (несъстоятелност и ликвидация).

Застраховка на инвестиции

Застраховка на български инвестиции, реализирани в чужда държава под формата на капитал, собственост, имущество, нематериални права или услуги.

Покрити рискове:

 • невъзможност за конвертиране на местната валута в свободно конвертируема;
 • невъзможност за прехвърляне на плащанията в България;
 • експроприация, национализация или конфискация;
 • политически мотивирани актове на насилие – война, революция, бунт, тероризъм, саботаж и др.

Застраховка на гаранции

Предмет на застрахователно покритие:

 • Гаранция за участие в търг /Bid Bond/;
 • Гаранция за авансови плащания /Advance payment bond/;
 • Гаранция за добро изпълнение / Performance bond/;
 • Гаранция за поддръжка след изпълнение на проекта
  /Maintenance bond/.

Позволете ни да подобрим вашата безопасност!