Застраховка „Обща гражданска отговорност“

Покрива се отговорността на българско или чуждестранно юридическо лице относно всички суми, които Застрахованият бъде законно задължен да заплати на основание претенции на трети лица като обезщетение за застрахователно събитие, настъпило в резултат на описаната в полицата дейност, в рамките на договорените лимити на обезщетение.

Покриват се и всички разноски за уреждане на претенциите, направени с писменото съгласие на Застрахователя.

Застрахователни събития, покрити по настоящата застраховка, са телесно увреждане и щети и загуби на имущество, настъпили през периода на застраховката.

Застраховка „Отговорност на продукта“

Покритие за отговорността на производителя или търговеца за загуби и вреди, нанесени на трети лица поради дефект или неизправност на произвеждания продукт.

„Професионални отговорности“

Покрива се отговорността на застрахования, свързани с допусната грешка или проява на небрежност при изпълнение на неговите професионални задължения и довели до нанасяне на вреда.

Кои професии могат да бъдат застраховани?

  • Лекари и медицински персонал;
  • Адвокати и нотариуси;
  • Проектанти и архитекти;
  • Сертифицирани счетоводители и одитори;
  • Частни съдебни изпълнители;
  • Застрахователни брокери;
  • ИТ компании.

Покритите рискове могат да бъдат: нанесени вреди поради грешка, пропуски или небрежност; нарушение на конфиденциалността, нарушена интелектуална собственост, клевета, интернет отговорност, измама – причиняване на финансова загуба на клиенти в резултат от действия на нелоялни служители.

Застраховка „Отговорност на работодателя“

Застраховката предоставя защита на Работодателят срещу искове за компенсации, отправени от негови служители или техните наследници за претърпяна трудова злополука  или професионално заболяване по време на работа или във връзка с изпълнение на професионални ангажименти.

Застраховка „Отговорност на членовете на ръководните органи на дружество“

В условията на динамична икономическа и правна среда, ръководните органи на компаниите подлежат на все по-голяма отговорност за своите действия и решения. Акционери, клиенти, регулаторни органи, инвеститори и други партньори във все по-голяма степен биха могли да претендират срещу неправомерни действия на управленския персонал.

Застраховката отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството осигурява финансова защита на ръководството и компанията срещу персонална отговорност на ръководството за грешки, пропуски, нарушение на изпълнението на задълженията, недобро управление, които действия или бездействия биха могли да доведат до претенции към ръководството. Застраховката ще покрие съдебното обезщетение по такива претенции, както и разходи за възстановяване на репутацията.

Позволете ни да подобрим вашата безопасност!