Доброволно здравно застраховане

Застраховката Доброволно здравно застраховане (медицинска застраховка) осигурява покрие за разходите за здравни стоки и услуги, произтичащи от заболяване или вследствие на злополука, или други договорени здравни стоки и услуги, включително свързани с профилактика, бременност и раждане на застрахованото лице или временна загуба на доход вследствие на заболяване или злополука, както и комбинация от изброените покрития.

В договора за медицинска застраховка може да се определи максимален размер на задължението на застрахователя под формата на застрахователна сума за отделни здравни стоки и услуги или като обем и обхват на здравните стоки и услуги, които се предлагат за определен срок.

Здравната застраховка предоставя здравна грижа за Вас, Вашето семейство или Вашите служители.  Тя осигурява по-лесен достъп до реномирани лечебни заведения и висококвалифицирани медицински специалисти на територията на цялата страна. Застраховката гарантира комплексно и качествено медицинско обслужване, бързо и адекватно решаване на здравословни проблеми. Осигурява още спокойствие и сигурност за здравето на служителите с персонално обслужване.

Предимства за работодателя, който реши да осигури своите служители:

 • ефективното и бързо възстановяване на работоспособността на служителите;
 • намалената продължителност на отсъствията по болест;
 • намаления риск от възникване на хронични заболявания;
 • намаления риск от трудоустрояване;
 • намаляване на облагаемия годишен доход с платената вноск.

Вноските за допълнително здравно осигуряване, поети от работодателя в размер до 60 лв. месечно за осигурен служител, съгл. чл. 208, във връзка с чл. 204, т. 2, б. „а” от ЗКПО, се определят като разход на фирмата, неподлежащ на облагане.

Доброволното здравно осигуряване е желана социална придобивка за служителите, благодарение на която те са:

 • по-сигурни;
 • по-спокойни;
 • по-лоялни към работодателя.

Здравните услуги са обособени в няколко пакета:

Подобряване на здравето и предпазване от заболяване – включва обстойни профилактични прегледи и лабораторни изследвания с цел навременно поставяне на диагноза и лечение на здравословен проблем;

Извънболнична медицинска помощ – включва всички прегледи и изследвания, които предшестват медицинската помощ в болнично заведение;

Болнична медицинска помощ – обединява избора на лечебно заведение и подготовката на Вашия престой в него, включително и изготвянето на необходимата документация;

Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия – например настаняване в самостоятелна болнична стая с необходимите удобства за по-приятния Ви престой в лечебното заведение и други;

Медицински стоки – за получаване обратно на направените от Вас разходи за здравни услуги и стоки (превързочни материали, медикаменти и консумативи) до посочения в договора Ви лимит за здравно осигуряване.

Дентална помощ – включва обстоен първоначален профилактичен преглед, последваща терапевтична дейност, хирургична дейност, ортопедична дейност по лекарско предписание.

Застраховка Помощ при пътуване (медицинска застраховка за чужбина)

Медицинската застраховка при пътуване в чужбина осигурява сигурност и защита в случай на злополука или внезапно заболяване, като покрива разходите необходими за получаване на навременна специализирана медицинска помощ при престой в чужбина. Застраховката се сключва за граждани на Република България с валидност за цял свят или определени региони. Може да сключите медицинската застраховка за период от 1 до 365 дни.

Покритие:

 • Медицински разноски – покрива разходите в случай на злополука или акутно заболяване, амбулаторно лечение, разноските за спешно зъболечение и хоспитализация;
 • Медицинско репатриране – покрива разходите за транспортиране на застрахованото лице в Република България вследствие на проведено лечение в чужбина, за продължаване на лечението на територията на България. В зависимост от медицинското състояние на застрахования, репатрирането се извършва с редовен или санитарен полет, с придружаващ или без медицински екип;
 • Репатриране на тленни останки – покрива разходите по транспортиране на тленните останки на застрахованото лице на територията на България;
 • Злополука – покритието смърт вследствие на злополука изплаща на наследниците на починалото застраховано лице размера на застрахователната сума, посочена в застрахователната полица. Покритието трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука изплаща обезщетение на застрахования, което представлява сума, съответстваща на процента загубена трудоспособност;
 • Правна защита;
 • Загуба или повреда на личен багаж или документи;
 • Дневни пари за болничен престой и други.

Медицинска застраховка за чужденци в България

Медицинската застраховка „Чужденци в България“ е задължителна съгласно Наредбата за сключване на задължителна медицинска застраховка на чужденците в България и се сключва от чуждестранни граждани, които пребивават краткосрочно или продължително на територията на Република България или преминават транзитно през страната.

По тази застраховка се покриват разходите направени за лечение и болничен престой на чужденците, оказана спешна медицинска помощ, разходите, направени за извънболнична и болнична медицинска помощ, както и разходи за дентална помощ.

Минималната застрахователна сума по задължителната медицинска застраховка за чужденци в България се определя в размер на 60 000 лв., като застраховката се сключва за срок не по-малък от 90 дни и не по-голям от 1 година, в зависимост от срока на пребиваване.

Покритие:

 • Медицински разноски вследствие на злополука или акутно заболяване – включва разходите за болнично, хирургично или фармацевтично обслужване, както и спешна медицинска помощ;
 • Спешно стоматологично лечение;
 • Смърт вследствие на злополука.
 • Медицински разноски – разходи за хоспитализация, спешна медицинска помощ, болничен престой, амбулаторно лечение, разходи за медикаменти, разходи за спешно стоматологично лечение.

Позволете ни да подобрим вашата безопасност!