Застраховка „Товари по време на превоз“ / „Карго“

Застраховат се товари, предмет на внос, износ и реекспорт, които пътуват на риск на Застрахования срещу загуба и/или повреда по време на техния превоз до и от всички страни в света и на територията на Република България. Обект на застраховане могат да бъдат всякакви стоки, превозвани по силата на товарителница или друг договор за превоз с всякакъв вид признато превозно средство. Застрахователят на товара, срещу застрахователна премия, поема задължение да обезщети бенефициента на застраховката в случай на покрито съгласно условията на застрахователния договор събитие с цел да върне застрахования в икономическото състояние, в което се е намирал преди настъпването на събитието.

Застрахователната стойност се формира на база фактурна стойност на товара плюс навло, разходи по товарене и разтоварване, и евентуални други разходи.

Покритията по застраховката са унифицирани съгласно оригиналните Лондонски клаузи, т.нар. “Институтски карго клаузи”.

Клауза “А” пълно покритие/ покрива всички възможни рискове от загуба или повреда на застрахования товар по време на превоза с изключение на риска война, политически размирици, стачки, бунтове, банкрут на застрахования, фалит, курсови разлики на стойността на стоките на борсата, умишлено действие или бездействие на застрахования, както и вредите, причинени от недостатъчна или неподходяща опаковка или от непригодност на превозното средство. Към покритите рискове спадат пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие, природни бедствия, кражба.

Клауза “В”ограничено покритие / покрива пожар, природни бедствия, земетресения, намокряне на товара, навлизане на мокра или речна вода в трюма или контейнера, частична или пълна загуба на пакет от стоката.

Клауза “С”минимално покритие/ покрива единствено пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие и пълна загуба. С нея се застраховат стоки в насипно или наливно състояние, стоки втора употреба срещу пълна загуба на товара.

Изплаща се обезщетение за пълната или частична загуба на товара в зависимост от застрахователното събитие и покритите по полицата рискове. Възстановяват се и разходи, извършени с цел спасяване и ограничаване на щетите, както и хонорари за издаване на аварийни протоколи.

Като разширение на застраховката може да бъде осигурено покритие срещу рисковете военни действия, стачки, бунтове и граждански вълнения и други специфични рискове.

„Отговорност на превозвача“ - CMR

Застраховката покрива отговорността на застрахования, като превозвач на стоки по шосе, съгласно Конвенция за международен превоз на стоки по шосе (CMR)

Лимитът на отговорност на Застрахователя e до действителната стойност на липсващия или увреден товар, но не повече от размера на обезщетение, определен в Конвенция за международен превоз на стоки по шосе.

Застрахователният договор може да бъде разширен с покритие за:

  • Каботажни превози на територията на Германия;
  • Загуба/повреда на контейнер при ПТП и/или пожар;
  • Загуба/повреда на ремарке/полуремарке на трети лица при ПТП и/или пожар;
  • Превози на ADR товари;
  • Превози на товари с хладилни превозни средства.

Полицата може да бъде еднократна или абонаментна.

Позволете ни да подобрим вашата безопасност!